• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی
تازه ترین اخبار
انتخاب آقای رضا سواری به عنوان تولید کننده برتر استانی بخش کشاورزی در

28 بهمن 1396

خواندن خبر

راهکارهای ارتباط با صنعت و تحقق اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ارومیه

9 بهمن 1396

خواندن خبر

بازدید رئیس دانشگاه ارومیه و هیئت همراه از شرکت کیوان مرغ پر طلای مهاب

30 آبان 1396

خواندن خبر

انتخاب تعاونی 9 مهاباد به عنوان تعاونی های برتر استانی در سال 1399

0 -1

خواندن خبر

28

بهمن

1396

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

انتخاب آقای رضا سواری به عنوان تولید کننده برتر استانی بخش کشاورزی در رشته جوجه

خواندن خبر

9

بهمن

1396

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

راهکارهای ارتباط با صنعت و تحقق اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ارومیه

خواندن خبر

30

آبان

1396

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

بازدید رئیس دانشگاه ارومیه و هیئت همراه از شرکت کیوان مرغ پر طلای مهاباد و عقد ق

خواندن خبر

0

-1

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

انتخاب تعاونی 9 مهاباد به عنوان تعاونی های برتر استانی در سال 1399

خواندن خبر