• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی
تازه ترین اخبار
خبر سراسری شبکه یک سیما 8-2-1399

10 اردیبهشت 1399

خواندن خبر

مقاله "امیدواران امروز ، فاتحان فردا" در مورد زندگی کارآفرین برتر ملی

12 فروردین 1399

خواندن خبر

پیام تبریک سال نو

29 اسفند 1398

خواندن خبر

بازتاب رسانه ها در مورد زندگی نامه حاج آقا رضا سواری

24 اسفند 1398

خواندن خبر

ضد عفونی کردن خیابان ها و معابر شهر مهاباد

13 اسفند 1398

خواندن خبر

پخش مستند در مسیر نیک نامی بر اساس زندگی حاج رضا سواری

3 اسفند 1398

خواندن خبر

انتخاب حاج رضا سواری مدیرعامل و شرکت زنجیره یکپارچه تولید کیوان مرغ پر

23 بهمن 1398

خواندن خبر

برگزاری سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر آذربایجان غربی

12 بهمن 1398

خواندن خبر

انتخاب تعاونی ۴۴ جوجه کشی آرمان ماکیان مهاباد و تعاونی ۱۳ به عنوان تعا

20 شهریور 1398

خواندن خبر

افتتاح طرح توسعه و نوسازی جوجه کشی تعاونی ۴۴ مهاباد زیر مجموعه شرکت زن

12 شهریور 1398

خواندن خبر

حضور مدیر عامل شرکت زنجیره یکپارچه تولید کیوان مرغ پرطلای مهاباد جناب

10 شهریور 1398

خواندن خبر

حضور مقتدرانه شرکت زنجیره یکپارچه تولید کیوان مرغ پرطلای مهاباد در نما

28 مرداد 1398

خواندن خبر

10

اردیبهشت

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

خبر سراسری شبکه یک سیما 8-2-1399

خواندن خبر

12

فروردین

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

مقاله "امیدواران امروز ، فاتحان فردا" در مورد زندگی کارآفرین برتر ملی حاج رضا سواری

خواندن خبر

29

اسفند

1398

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

پیام تبریک سال نو

خواندن خبر

24

اسفند

1398

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

بازتاب رسانه ها در مورد زندگی نامه حاج آقا رضا سواری

خواندن خبر

13

اسفند

1398

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

ضد عفونی کردن خیابان ها و معابر شهر مهاباد

خواندن خبر

3

اسفند

1398

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

پخش مستند در مسیر نیک نامی بر اساس زندگی حاج رضا سواری

خواندن خبر

23

بهمن

1398

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

انتخاب حاج رضا سواری مدیرعامل و شرکت زنجیره یکپارچه تولید کیوان مرغ پرطلای مهابا

خواندن خبر

12

بهمن

1398

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

برگزاری سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر آذربایجان غربی

خواندن خبر

20

شهریور

1398

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

انتخاب تعاونی ۴۴ جوجه کشی آرمان ماکیان مهاباد و تعاونی ۱۳ به عنوان تعاونی های بر

خواندن خبر

12

شهریور

1398

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

افتتاح طرح توسعه و نوسازی جوجه کشی تعاونی ۴۴ مهاباد زیر مجموعه شرکت زنجیره یکپار

خواندن خبر

10

شهریور

1398

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

حضور مدیر عامل شرکت زنجیره یکپارچه تولید کیوان مرغ پرطلای مهاباد جناب حاج رضا سو

خواندن خبر

28

مرداد

1398

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

حضور مقتدرانه شرکت زنجیره یکپارچه تولید کیوان مرغ پرطلای مهاباد در نمایشگاه بین

خواندن خبر