• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی
تازه ترین اخبار
تبریک رئیس کمسیون کشاورزی اتاق ایران به مدیر عامل جهت دریافت لوح و نشا

2 بهمن 1401

خواندن خبر

تبریک پرسنل کیوان مرغ به مدیر عامل جهت دریافت لوح و نشان امین الضرب

28 دی 1401

خواندن خبر

تبریک مجمع وحدت صنعتگران ایران مقتدر به مدیر عامل جهت دریافت لوح و نشا

28 دی 1401

خواندن خبر

تبریک فدراسیون طیور ایران به مدیر عامل جهت دریافت لوح و نشان امین الضرب

28 دی 1401

خواندن خبر

تبریک آقای ناصر مرادی به مدیر عامل جهت دریافت لوح و نشان امین الضرب

28 دی 1401

خواندن خبر

تبریک شرکت افزودنی های خوراک دام و طیور بامداد رسپینا به مدیر عامل جهت

28 دی 1401

خواندن خبر

تبریک شرکت ماکیان نوآور به مدیر عامل جهت دریافت لوح و نشان امین الضرب

28 دی 1401

خواندن خبر

دریافت «لوح و نشان امین الضرب» توسط رضا سواری از طرف اتاق بازرگانی، صن

26 دی 1401

خواندن خبر

تعاونی 13

26 آذر 1401

خواندن خبر

بیست و پنجمین سالروز تأسیس گروه زنجیره یکپارچه کیوان مرغ پرطلای مهاباد

14 آبان 1401

خواندن خبر

تقدیر و تشکر دانشگاه پیام نور مهاباد به مناسبت کسب عنوان تولید کننده ب

21 شهریور 1401

خواندن خبر

تبریک روز همکار

11 اردیبهشت 1401

خواندن خبر

2

بهمن

1401

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تبریک رئیس کمسیون کشاورزی اتاق ایران به مدیر عامل جهت دریافت لوح و نشان امین الضرب

خواندن خبر

28

دی

1401

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تبریک پرسنل کیوان مرغ به مدیر عامل جهت دریافت لوح و نشان امین الضرب

خواندن خبر

28

دی

1401

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تبریک مجمع وحدت صنعتگران ایران مقتدر به مدیر عامل جهت دریافت لوح و نشان امین الضرب

خواندن خبر

28

دی

1401

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تبریک فدراسیون طیور ایران به مدیر عامل جهت دریافت لوح و نشان امین الضرب

خواندن خبر

28

دی

1401

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تبریک آقای ناصر مرادی به مدیر عامل جهت دریافت لوح و نشان امین الضرب

خواندن خبر

28

دی

1401

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تبریک شرکت افزودنی های خوراک دام و طیور بامداد رسپینا به مدیر عامل جهت دریافت لو

خواندن خبر

28

دی

1401

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تبریک شرکت ماکیان نوآور به مدیر عامل جهت دریافت لوح و نشان امین الضرب

خواندن خبر

26

دی

1401

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

دریافت «لوح و نشان امین الضرب» توسط رضا سواری از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن

خواندن خبر

26

آذر

1401

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تعاونی 13

خواندن خبر

14

آبان

1401

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

بیست و پنجمین سالروز تأسیس گروه زنجیره یکپارچه کیوان مرغ پرطلای مهاباد

خواندن خبر

21

شهریور

1401

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تقدیر و تشکر دانشگاه پیام نور مهاباد به مناسبت کسب عنوان تولید کننده برتر صنعت مرغداری

خواندن خبر

11

اردیبهشت

1401

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تبریک روز همکار

خواندن خبر