• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.
تازه ترین اخبار
بازتاب رسانه ها از کارآفرین برتر ملی حاج آقا رضا سواری

7 بهمن 1399

خواندن خبر

حضور جناب آقاي مصور رئيس محترم حوزه بانك ملت در دفتر شرکت کیوان مرغ

29 دی 1399

خواندن خبر

حضور قائم مقام وزير و معاونت برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي در شركت زن

15 دی 1399

خواندن خبر

بدست آوردن رتبه صادرکننده نمونه استانی در سال 1398 توسط شرکت کیوان مرغ

1 آذر 1399

خواندن خبر

پرواز ضایعات مرغ از مهاباد تا قفقاز

30 آبان 1399

خواندن خبر

رونق اقتصادی با حمایت از تولیدکنندگان

12 شهریور 1399

خواندن خبر

مستند ناگفته های صنعت مرغ ایران

3 تیر 1399

خواندن خبر

حضور مديريت محترم شعب بانك تجارت استان اذربايجانغربي و همراهان در دفتر

15 اردیبهشت 1399

خواندن خبر

خبر سراسری شبکه یک سیما 8-2-1399

10 اردیبهشت 1399

خواندن خبر

مقاله "امیدواران امروز ، فاتحان فردا" در مورد زندگی کارآفرین برتر ملی

12 فروردین 1399

خواندن خبر

پیام تبریک سال نو

29 اسفند 1398

خواندن خبر

بازتاب رسانه ها در مورد زندگی نامه حاج آقا رضا سواری

24 اسفند 1398

خواندن خبر

7

بهمن

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

بازتاب رسانه ها از کارآفرین برتر ملی حاج آقا رضا سواری

خواندن خبر

29

دی

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

حضور جناب آقاي مصور رئيس محترم حوزه بانك ملت در دفتر شرکت کیوان مرغ

خواندن خبر

15

دی

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

حضور قائم مقام وزير و معاونت برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي در شركت زنجيره يكپار

خواندن خبر

1

آذر

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

بدست آوردن رتبه صادرکننده نمونه استانی در سال 1398 توسط شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد

خواندن خبر

30

آبان

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

پرواز ضایعات مرغ از مهاباد تا قفقاز

خواندن خبر

12

شهریور

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

رونق اقتصادی با حمایت از تولیدکنندگان

خواندن خبر

3

تیر

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

مستند ناگفته های صنعت مرغ ایران

خواندن خبر

15

اردیبهشت

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

حضور مديريت محترم شعب بانك تجارت استان اذربايجانغربي و همراهان در دفتر شركت كيوا

خواندن خبر

10

اردیبهشت

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

خبر سراسری شبکه یک سیما 8-2-1399

خواندن خبر

12

فروردین

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

مقاله "امیدواران امروز ، فاتحان فردا" در مورد زندگی کارآفرین برتر ملی حاج رضا سواری

خواندن خبر

29

اسفند

1398

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

پیام تبریک سال نو

خواندن خبر

24

اسفند

1398

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

بازتاب رسانه ها در مورد زندگی نامه حاج آقا رضا سواری

خواندن خبر