• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی
تازه ترین اخبار
گزارشی از مرکز اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ارومیه

2 آبان 1402

خواندن خبر

برگزاری جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

20 مهر 1402

خواندن خبر

ششمین نشست همکاری های اقتصادی استانهای مرزی در استان وان

5 مهر 1402

خواندن خبر

مشکلات صنعت مرغداری و انتظارات از وزیر جدید جهاد کشاورزی از زبان نایب

11 شهریور 1402

خواندن خبر

اهداء نشان سپاس به مدیر عامل شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد حاج رضا سواری

31 مرداد 1402

خواندن خبر

تیم پرسپولیس حاجی خوش مهاباد برای حضور در مسابقات سوپرلیگ استان با اسپ

31 تیر 1402

خواندن خبر

بازدید از گلخانه هیدروپونیک نهال به مناسبت روز ملی گل و گیاه و هفته جه

25 خرداد 1402

خواندن خبر

مراسم افتتاحیه پرورش مرغ گوشتی در هفته جهاد کشاورزی

23 خرداد 1402

خواندن خبر

اهدای تقدیر نامه گروه جورابین روستای قزلقوپی به حاج رضا سواری بخاطر حم

12 فروردین 1402

خواندن خبر

تبریک رئیس کمسیون کشاورزی اتاق ایران به مدیر عامل جهت دریافت لوح و نشا

2 بهمن 1401

خواندن خبر

تبریک پرسنل کیوان مرغ به مدیر عامل جهت دریافت لوح و نشان امین الضرب

28 دی 1401

خواندن خبر

تبریک مجمع وحدت صنعتگران ایران مقتدر به مدیر عامل جهت دریافت لوح و نشا

28 دی 1401

خواندن خبر

2

آبان

1402

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

گزارشی از مرکز اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ارومیه

خواندن خبر

20

مهر

1402

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

برگزاری جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

خواندن خبر

5

مهر

1402

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

ششمین نشست همکاری های اقتصادی استانهای مرزی در استان وان

خواندن خبر

11

شهریور

1402

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

مشکلات صنعت مرغداری و انتظارات از وزیر جدید جهاد کشاورزی از زبان نایب رئیس اتاق

خواندن خبر

31

مرداد

1402

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

اهداء نشان سپاس به مدیر عامل شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد حاج رضا سواری

خواندن خبر

31

تیر

1402

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تیم پرسپولیس حاجی خوش مهاباد برای حضور در مسابقات سوپرلیگ استان با اسپانسری کیوا

خواندن خبر

25

خرداد

1402

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

بازدید از گلخانه هیدروپونیک نهال به مناسبت روز ملی گل و گیاه و هفته جهاد کشاورزی

خواندن خبر

23

خرداد

1402

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

مراسم افتتاحیه پرورش مرغ گوشتی در هفته جهاد کشاورزی

خواندن خبر

12

فروردین

1402

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

اهدای تقدیر نامه گروه جورابین روستای قزلقوپی به حاج رضا سواری بخاطر حمایت مالی ا

خواندن خبر

2

بهمن

1401

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تبریک رئیس کمسیون کشاورزی اتاق ایران به مدیر عامل جهت دریافت لوح و نشان امین الضرب

خواندن خبر

28

دی

1401

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تبریک پرسنل کیوان مرغ به مدیر عامل جهت دریافت لوح و نشان امین الضرب

خواندن خبر

28

دی

1401

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تبریک مجمع وحدت صنعتگران ایران مقتدر به مدیر عامل جهت دریافت لوح و نشان امین الضرب

خواندن خبر