• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی

محصولات شرکت

تولید-گوشت-مرغ

مرغ گوشتی

مرغ گوشتی

مرغ گوشتی