• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی

محصولات صادراتی

شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد