• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

جدول قیمت ها

قیمت مرغ زنده
عنوانحداقلحداکثرمیانگینتاریخ
آذربایجان غربی122.000122,000122,0001399/06/25
آذربایجان شرقی121.500122.500122.0001399/06/25
تهران117.000118.000117.5001399/06/25
کردستان121.500122.500122.0001399/06/25
گیلان119.000120.000119.5001399/06/25

قیمت نهاده
عنوانحداقلحداکثرمیانگینتاریخ
کنجاله سویا24.95027.10026.3671399/06/25
ذرت15.00015.10015.0501399/06/25
تخم مرغ150.000166.000157.9291399/06/25