• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی

جدول قیمت ها

قیمت مرغ زنده
عنوانحداقلحداکثرمیانگینتاریخ
آذربایجان غربی1402/06/10

قیمت نهاده
عنوانحداقلحداکثرمیانگینتاریخ