• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی

محصولات شرکت

مرغ-مادر،-تخم-مرغ-قابل-جوجه-کشی

تخم مرغ نطفه دار

مرغ مادر

مرغ مادر

مرغ مادر

مرغ مادر

مرغ مادر