• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی

سرزمین نخبگان

همایش سالگرد فعالیت شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد - رشت تیر ماه 1398

تیزر کشتارگاه صنعتی هما مرغ پرطلای مهاباد

تیزر شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تیزر شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد

خبر سراسری ساعت 14 - رکوردزنی شرکت کیوان مرغ در تولید گوشت مرغ

تیزر معرفی مجموعه کیوان مرغ پرطلای مهاباد - نسخه انگلیسی

تیزر معرفی مجموعه کیوان مرغ پرطلای مهاباد

  • 1
  • 2
  • 3
  • cdp_i