• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی

محصولات شرکت

محصولات-کشاورزی

گندم

جو

چغندر قند

چغندر قند

ذرت

یونجه