• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی

محصولات شرکت

محصولات-کشتارگاه

سینه کامل با پوست

فیله مرغ

گردن بدون پوست

مرغ کامل

مرغ بشقابی

مرغ بشقابی قطعه بندی

سینه کامل بدون پوست

بال کامل

بال کبابی

ران کامل بدون پوست

ساق ران بدون پوست

بازو تازه

بازو زعفرانی

بال زعفرانی