• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی

محصولات شرکت

جوجه-یکروزه-گوشتی

تخم مرغ نطفه دار با بالاترین قابلیت جوجه درآوری

ایجاد شرایط مطلوب محیط نگهداری جوجه یک روزه تولیدی قبل از انتقال به فارم

جوجه یک روزه گوشتی با کیفیت عالی

تولید جوجه یک روزه گوشتی با کیفیت عالی

دسته بندی جوجه یک روزه با نهایت دقت

واکسیناسیون جوجه یک روزه با بالاترین کیفیت