• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی

محصولات شرکت

خوراک-دام،-طیور-و-آبزیان

پیش دان مرغ گوشتی 2 میل

سوپراستارتر

مکمل معدنی گوشتی

مکمل معدنی مرغ مادر تولید

مکمل ویتامین مادر دوره پرورش

مکمل ویتامین مادر

رشد دان مرغ گوشتی

پس دان مرغ گوشتی

کنسانتره پرواری

کنسانتره گوشتی