• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی

حضور هیئتی از روسیه در نمایشگاه اکسپو ایران


حضور هيئتي از روسيه درنمايشگاه اكسپو كه آقاي SergeyMikhnyuk مدير عامل كارخانجات خوراك دام و طيور و آبزيان روسيه هم به دعوت انجمن كارخانجات خوراك دام و طيور ايران به تهران آمده و در دفتر انجمن كارخانجات خوراك ايران حضور پيدا كرده و طي جلسه در خصوص همكاريهاي  في مابين در آينده بحث و تبادل نظر گرديد . در اين جلسه آقايان رضا سواری نايب رئيس هيئت مديره و دكتر مجيد قديري دبير انجمن حضور داشتند .

آخرین اخبار

از شرکت