• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی

برگزاری جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار


جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
باحضور؛
💎ریاست محترم کارخانه خوراک دام و طیور شرکت کیوان مرغ پر طلای مهاباد
💎مسئول محترم ایمنی،بهداشت و محیط زیست(hse)
💎نماینده محترم کارگری
💎بازرس محترم مرکزبهداشت شهرستان مهاباد برگزار گردید

در این جلسه موضوعات مهم و کلیدی در مورد استانداردهای بهداشتی و ایمنی مورد بحث قرار گرفت.
از موضوعات مهم این جلسه اقدامات ریشه ای بوده که در ماه گذشته در کارخانه خوراک دام و طیور شرکت کیوان مرغ با همکاری و همیاری قائم مقام محترم و ریاست محترم کارخانه انجام گرفته است.
این اقدامات شامل ؛
💎تهیه و تجهیز اتاق فرمان اصلی کارخانه به عایق های الکتریسیته جهت ایمنی حداکثری واحد
💎تهیه برگه اطلاعات ایمنی برای تمامی مواد پایه ای خوراک دام و طیور و ازمایشگاه کنترل کیفی این واحد
💎تجهیز مجدد واحد به کپسول های اطفا حریق جهت ایمنی حداکثری
💎تمدید کارت بهداشتی آشپز واحد

آخرین اخبار

از شرکت