• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

حضور و بازدید مدیر عامل بانک رفاه کارگران از مجموعه زنجیره یکپارچه کیوان مرغ پرطلای مهاباد


 

 

 

 

 

آخرین اخبار

از شرکت