• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

حضور مديريت محترم شعب بانك تجارت استان اذربايجانغربي و همراهان در دفتر شركت كيوان مرغ پرطلاي مهاباد


حضور مديريت محترم شعب بانك تجارت استان اذربايجانغربي و همراهان در دفتر شركت كيوان مرغ پرطلاي مهاباد

تصاویر مرتبط با جلسه

 

 

 

آخرین اخبار

از شرکت