• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

تقدیر و سپاس مرکز سالمندان امین الاسلام مهاباد از حاج رضا سواری


آخرین اخبار

از شرکت