• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

تقدیر باشگاه ورزشی شاهو مهاباد از مدیریت شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد


تقدیر از مدیر عامل شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد حاج رضا سواری توسط باشگاه ورزشی شاهو مهاباد

 

 

آخرین اخبار

از شرکت