• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

برگزاری نشست تخصصی و سراسری فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار


این نشست امروز مورخه 1400/4/9 با حضور روسای کمیسیون کشاورزی اتاق های سراسر کشور و حاج رضا سواری مدیر عامل شرکت زنجیره کیوان مرغ پرطلای مهاباد و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ارومیه در استان مرکزی شهرستان اراک برگزار شد .

 

آخرین اخبار

از شرکت