• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

بدست آوردن رتبه صادرکننده نمونه استانی در سال 1398 توسط شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد


برگ زرین دیگری به افتخارات شرکت زنجیره تولید یکپارچه کیوان مرغ پرطلای مهاباد افزوده شده.

 

انتخاب شرکت به عنوان صادرکننده نمونه استانی در سال 1398

آخرین اخبار

از شرکت