گروه تولیدی زنجیره یکپارچه شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد